Ouderbetrokkenheid

 

Wij als school vinden een goed contact met de ouders belangrijk voor de schoolloopbaan van onze leerlingen. We zijn van mening dat een goede communicatie verhelderend en probleemoplossend werkt.
 
De ouders worden door middel van MijnSchool op de hoogte gehouden van de voor hen noodzakelijke informatie.
MijnSchool >>
Tevens verschijnt er ieder jaar een schoolgids waar alle ins en outs van de school in staan beschreven. 
Downloads >>
 
Aan het begin van ieder schooljaar worden er in alle groepen informatieavonden gehouden. Daarnaast houden we drie à vier keer per jaar een inloopavond. Tijdens deze avonden komen verschillende onderwerpen aan de orde. Zo kan bijvoorbeeld het helpen van uw kind thuis een thema zijn, sommige manieren zijn tegenwoordig heel anders dan u eerder op school geleerd hebt. Maar ook het sociaal emotioneel functioneren van een groep kan aanleiding zijn of we organiseren een inloopavond waarop de kinderen zelf hun werk kunnen laten zien en daar iets over vertellen.
 
Verder krijgen de kinderen twee keer per jaar een rapport mee naar huis. Daarna krijgen de ouders de gelegenheid om met de groepsleerkracht over de vorderingen van hun kind te spreken. Aan het begin van het schooljaar houden we zogenaamde 'omgekeerde oudergesprekken'. Voorafgaand aan deze gesprekken krijgt u een vragenlijst over uw kind. Het ingevulde formulier vormt de leidraad voor het gesprek waarbij we graag zoveel mogelijk informatie van u willen over het welbevinden uw kind(eren). Uiteraard zijn ouders altijd welkom om op school over hun kind te komen praten. In dat geval is het wel handig om even een afspraak te maken.
 
Een aantal ouders hebben een bijzondere rol binnen school. Zij zijn lid van de medezeggenschapsraad, de ouderraad of de werkgroep ouderbetrokkenheid. Daarnaast zijn we heel blij met alle ouders die ons op de een of andere manier helpen: bij het lezen op school, bij vervoer naar en van excursies e.d., bij het inzamelen van het oud papier, enz. Wij kunnen niet de dingen doen zoals we ze doen zonder de inzet van deze ouders! Wilt u ook helpen op school? Meldt u zich dan aan via de directeur.

OBS Futura

Directeur:  Annet Wortelboer

Merelstraat 3
9679 JE, Scheemda

0597 - 208008

obsfutura@sooog.nl