Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is een wettelijk verplicht orgaan (vergelijkbaar met de ondernemingsraad in het bedrijfsleven). De raad is bevoegd:

  • te overleggen over alle zaken die met de school te maken hebben
  • het schoolbestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren
  • in een aantal zaken besluiten te nemen.

Deze bevoegdheid is vastgelegd in het MR-regelement. Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn het werkplan (plan van schooltijden, lesrooster, groepsindeling, verdeling van leerkrachten, vakantierooster enz.), benoeming van nieuwe leerkrachten, schoolontwikkeling, etcetera. 

De MR bestaat uit een door de ouders gekozen geleding bestaande uit drie personen en een geleding die uit het leerkrachtenteam is gekozen, ook bestaande uit drie personen. De MR-vergaderingen zijn openbaar. De notulen liggen ter inzage in de lerarenkamer. 

De medezeggenschapsraad vergadert in principe zes keer per schooljaar. 

De MR-leden namens de ouders zijn:

  • Annemarie Topelen
  • Angela Engelage
  • Wilbert Jager

De MR-leden namens het personeel zijn:

  • Petra Mantingh
  • Monique Drenth
  • Olga Leeuwerik

Adviserend lid: Annet Wortelboer

Binnen de stichting is tevens een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad werkzaam. Voor bepaalde (schooloverstijgende) beleidsbeslissingen heeft het schoolbestuur van deze raad instemming of advies nodig.

OBS Futura

Directeur:  Annet Wortelboer

Merelstraat 3
9679 JE, Scheemda

0597 - 208008

obsfutura@sooog.nl